Με την παρούσα, δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι τη λήψη φωτογραφικού και βιντεοσκοπικού υλικού το οποίο θα συμπεριλαμβάνει το άτομό μου.

Παράλληλα, κατανοώ και συμφωνώ ότι ούτε οι «theSPEAKERS» , ούτε οι διευθύνοντες σε αυτήν, ούτε τα στελέχη της, οι εκπαιδευτές, οι ανεξάρτητοι συμβαλλόμενοι με αυτήν, οι εθελοντές που συνδράμουν, καθώς ούτε οι χορηγοί ή οποιοσδήποτε φορέας ή οργανισμός, του οποίου προϊόντα μπορεί να χρησιμοποιούνται κατά την διεξαγωγή των ανωτέρω δραστηριοτήτων, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος πιθανός εμπλεκόμενος, εργαζόμενος ή εθελοντής, δεν φέρουν καμία αστική ή άλλη ευθύνη με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε ποσοστό, για τυχόν τραυματισμούς και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα υγείας ή και προσωπικής ασφάλειας τυχόν ανακύψει για τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δραστηριότητας του σεμιναρίου.